ECVET-ASSET projekt
KEZDÕLAP  |   ECVET  |   ECVET-ASSET  |   KAPCSOLAT
ECVET-ASSET projekt

Jelenlegi tartalom:  ECVET-ASSET Projekt / Technikai adatok


Részletes szakmai információk

Kreditpont átvitel és összegyûjtés

Az ECVET-ASSET projekt keretében 2011 elsõ és második harmadában mobilitási teszt zajlott. Ez a mobilitási teszt lehetõvé tette, hogy valamennyi ASSET eszköz tesztelésre kerüljön, beleértve az Egyetértési Nyilatkozatot és a Tanulmányi Megállapodást is.

A "Küldõ intézmény" feladata volt, hogy a mobilitást megelõzõen felkészítse a tanulót a csereprogramra. A nyelvi problémák leküzdésére a választott tanulmányi kimeneti egység elméleti részét a küldõ intézmény egy tanárától kell elsajátítania a tanulónak.

Az ECVET-ASSET keretében az ECVET ajánlással összhangban a csereprogramban résztvevõ tanulók értékelésére a fogadó intézményben került sor.

A tanulók közös értékelési kritériumainak biztosítására az ECVET ASSET projekt partnerek minden tanulási egységre értékelési adatlapot dolgoztak ki:

 • Az értékelési adatlapok információt tartalmaznak az értékelés adott szakaszáról, az értékelés természetérõl és tárgyáról, az idõtartalmáról, az értékelés összefüggéseirõl, továbbá olyan anyagokról, amelyek az értékelés elvégzéséhez szükségesek.
 • Az egyes egységek kulcskompetenciák sorából állnak össze. Az értékelési adatlap tartalmazza az értékelési kritériumokat és az egyes kulcskompetenciákhoz tartozó értékeket (osztályzatokat). Az értékelt kompetenciákat az 0-3-ig terjedõ skálán osztályozzák.
 • A szakemberekkel történt konzultációt követõen, segítségükkel született döntés a kulcs kompetenciákhoz rendelt osztályzatokról. Az osztályzatok meghatározásakor a legfontosabb szempont az általános tevékenységeket leíró kompetenciák fontossága volt.
 • Az értékelési adatlapok következetes használatát az értékelési útmutató kifejlesztése biztosítja.

A tanulmányi eredmények elismerése és érvényesítése a tanulók küldõ intézménybe történõ visszatérésekor történt. Az ECVET-ASSET projekt második felében az illetékes hatóságok feladata az elismerést dokumentáló megállapodások kidolgozása volt.

Tanulási egységek (units)

Mint az fentebb említésre került a projekt fókuszában az alapképzés keretében zajló területi mobilitások állnak. A projektben ezért olyan egységek kerültek kialakításra, melyek a tanulók mobilitási gyakorlatával összhangban vannak, és amelyek illeszkednek és átvihetõk a küldõ intézmény által nyújtott képzésbe.

Az elsõ lépés a tanulási egységek kifejlesztésekor a munkaköri leírások elemzése és összehasonlítása volt.

Az ECVET-ASSET projekt partnerei a megvalósításban a következõ megközelítést alkalmazták:

 • Az autó karbantartás területén megjelenõ munkakörök közül a négy partnerországban a közös autó elektronikai technikus munkakör került kiválasztásra (a képzés szintje az EKKR 4-es vagy 5-ös szintjének felel meg – országonként eltérõ, illetve nem meghatározott.)
 • Az autó elektronikai technikus munkakörhöz tartozó fõ szakmai tevékenységek szempontjából történt a képesítések elemzése abból a célból, hogy a partnerországok különbözõ rendszereinek közös elemeit meghatározzuk. A fõ szakmai tevékenységek meghatározását a szektor szakemberei végezték.
 • Közös területek kiválasztása (ebben a szakaszban került meghatározásra a fõ szakmai tevékenységek figyelembevételével) a mobilitásra alkalmasság szempontjából- ez képezte a tanulási egységek alapját;
 • A közös területek (egységek) leírása tanulási kimenetekkel, amelyek a tudás, készség és kompetencia egységébõl épülnek fel.

A mobilitásra nyitott tanulási egységek tervezésének kritériumai a következõk voltak:

 • Az érintett országok képesítései közötti konvergencia: a kiválasztott tanulási egységeknek jelen kell lenniük a partnerek által nyújtott képzésben;
 • Az egység hossza: a kiválasztott egységben a kimeneti egységek számának és összetettségének olyannak kellett lennie, hogy az a három hetes mobilitási periódus alatt elsajátítható legyen;
 • Kronológia: a kiválasztott tanulási egységek programba illeszkedése összhangban kellett hogy legyen a csereprogram idejével;
 • Pedagógiai fejlesztés: a partnerek megállapodtak abban, hogy a csereprogramok a képzés második felében valósuljanak meg (amely bizonyos rendszerek esetében a képzés második évének felel meg). Ebbõl az következett, hogy a tanulási egységek szintjének olyannak kellett lennie, amely a képzési idõ második felében a komplexitás tekintetében elvárható.

Minden egyes partner feladatul kapta egy tanulási egység létrehozását. Az elsõ tanulási egységet a következetes munka biztosítása érdekében a négy képzõ intézmény közösen dolgozta ki.

A tanulási egységek meghatározásánál az alábbi sajátságokat vettük figyelembe

 • a csereprogram idõtartama;
 • a tanulási egységek elérhetõsége ( a technikai és metodikai elõfeltételekkel bõvítve),
 • szükséges erõforrások (pl. a human erõforrás és a képzõhely szempontjából); valamint
 • a megvalósítási és értékelési kondíciók (pl. az értékelési szempontok és az értékelés idõtartama, a szükséges eszközök és a képzett munkaerõ).

Az ASSET projekt keretében négy tanulási egység került kifejlesztésre. (lásd „Eszköztár” menüpontot)

A döntés, hogy a mobilitásra nyitott tanulási egységek meghatározásra kerüljenek biztosította, hogy valamennyi partner ugyanarra a munkaköri leírásra épülõ szakmai tevékenységekre hivatkozzon; továbbá elõsegítette a közös tudás, készség és kompetencia meghatározását. Az a lehetõség, hogy csak bizonyos tanulmányi kimenetekre összpontosítottunk megkönnyítette a partnerek közötti együttmûködést, így elegendõ volt a képzés szempontjaira koncentrálni a teljes képzési struktúra elemzése és újratervezése helyett.

Az ECVET ASSET projektben kifejlesztett munkafázisok valós gyakorlati hasznosulást céloznak meg (pl. a csereprogramok elismerése a képzés során), melyek más hasonló célokat kitûzõ projektek számára is mintául szolgálnak (pl. képzõ intézmények által létrehozott partnerségekhez, melyet alapképzésben résztvevõ tanulók csereprogramjaira indítottak)

ECVET Pontok

Ez a munkafolyamat 2010 második felében került megvalósításra. Az egyes partnerországok külön-külön hoztak döntést a kreditpontok meghatározásáról. Fõ értékelési szempont volt a tanulási egységek elsajátításához szükséges idõ illetve annak a képzéshez viszonyított hossza valamint súlyozása.

A partnerségek megerõsítése hivatalos megállapodásokkal

Az ECVET-ASSET projektben Egyetértési Megállapodás és Tanulmányi Szerzõdés mintadokumentumai kerültek kifejlesztésre. A folyamatos párbeszéd fenntartása érdekében a partnerek felhasználták a már létezõ, korábbi vagy jelenleg folyó kísérleti projektek keretében kidolgozott sablonokat (például az OPIR és a European Class a teherjármûvek fenntartására projektekbõl).

Az ECVET-ASSET kétoldalú Egyetértési Megállapodásokat dolgozott ki, amely az egyes országok illetékes intézményei között jöttek létre kísérleti célból. Az illetékes intézményeket a partnerek elõre megadták. Ez például Magyarországon 2008-ban a projekt indulásakor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2010-tõl a Nemzeti Erõforrás Minisztérium; míg Finnországban az OMNIA, mely képzõhely és illetékes intézmény egyben.

Az ECVET-ASSET Tanulmányi Szerzõdés igen hasonló az OPIR projekt keretében kidolgozott dokumentumhoz. Az Ajánlásban található alapelemeken túl a Szerzõdés tartalmaz információkat a értékelésrõl, a tanulási tevékenységekrõl, a csereprogramot lehetõvé tevõ feltételekrõl, és követelményekrõl valamint a tanuló kötelezettségeirõl (pl. a fogadó intézmény szabályzatának betartása). A Tanulmányi Szerzõdés a küldõ, a fogadó intézmény és a tanuló között jön létre.

A projektben a partnerséggel kapcsolat megközelítés kettõs:

A partnerség kettõs alapon nyugszik: a képzõintézmények a kezdetektõl részt vesznek a közös munkában, míg ezzel egy idõben az illetékes hatóságok állandó elkötelezettsége volt tapasztalható a tanulmányi kimeneti egységek tervezése és elismerése során.

Másrészrõl a képzõközpontok a munkaköri leírások részeként a közös tevékenységek meghatározásáért voltak felelõsek: a tanulmányi kimenetekkel történõ leírásért és a tanulási egységekbe szervezéséért. A képzõ központok tûntek a legmegfelelõbbnek az elemzések elvégzéséhez, mivel õk ismerik legjobban a munkaköröket és a munkakörök ellátásához szükséges tevékenységeket. Másrészrõl az illetékes intézmények folyamatos rálátással bírtak a munkafolyamatokra annak érdekében, hogy biztosítsuk az alkalmazott módszerek elfogadását és elismerését.

Az illetékes intézmények jutnak feladathoz a kredit átviteli rendszer kidolgozásakor, a kölcsönös bizalom eszközeinek létrehozásánál és a kreditpontok hozzárendelésénél. A projekt utolsó fázisában képzõközpontoké lesz ismét a szerep ( ekkor végzik a második mobilitási tesztet).

A tény, hogy a képzõközpontok és az illetékes intézmények közös munkája garantálja egymás elfogadását és a projekt eredményeinek maximalizálását.

Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet

ECVET-ASSET projekt
H-1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: +36 1 434-5600
Fax: +36 1 210-1063