A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. január 1. óta az Európai Felnőttkori Tanulás Elektronikus Platform magyarországi koordinátora. Az EPALE egy többnyelvű, nyitott közösség tanárok, oktatók, kutatók, tudományos területeken dolgozó szakemberek, politikai döntéshozók és bárki más számára, aki szakmai szerepet játszik a felnőtt tanulásban szerte Európában.

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Belügyminisztérium, valamint 18 megyei kormányhivatal (Pest Megyei Kormányhivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala kivételével) alkotta Konzorcium.
A képző intézmények 2016. május 27-én 13:00 óráig nyújthatnak be ajánlatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál (1085 Budapest, Baross u. 52.). Tovább »

Az OKJ változások bevezetésének időpontja 2016. szeptember 1. 
Az OKJ módosulása az iskolai rendszerű szakképesítések tekintetében a következő változásokat jelentheti:

  • a szakképesítés kikerül az OKJ-ból,
  • a szakképesítés több szakképesítésre válik szét,
  • több szakképesítés összeolvad egy szakképesítéssé,
  • a szakképesítésnek megváltozik a megnevezése és esetleg a tartalma,
  • a szakképesítés adatai és tartalma változatlan marad.


Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
KÉPZÉSI FŐOSZTÁLY (GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001)

SAJTÓKÖZLEMÉNY


ELINDULT A „RÉSZVÉTEL AZ OECD FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KOMPETENCIAMÉRÉSE PROGRAMJÁBAN (PIAAC)” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT

A PIAAC az első olyan nemzetközi mérés, amely a felnőtt lakosság munkavégzés során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való megszerzésének vagy elvesztésének körülményeit egyaránt vizsgálja. Eredményei alapján lehetővé válik az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák bizonyíték-alapú tervezése.

Ezen stratégiai célok elérését támogatva, Magyarország csatlakozott a nemzetközi kutatások élvonalába tartozó, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a felnőttek kompetenciái mérésére kidolgozott programjához (Programme for the International Assessment of Adult Competencies -PIAAC). Jelen projekt célja, hogy uniós forrással támogassa a hazai PIAAC felmérést, az arra épülő kutatásokat, az eredmények hazai, illetve nemzetközi publikálását, valamint új, kompetencia alapú képzési programok kifejlesztését.

A mérés módszertani megalapozását, csakúgy, mint a jól ismert PISA vizsgálatokét, az OECD biztosítja. A hazai megvalósítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetésével, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével konzorciumi keretek között zajlik.

A felnőtt munkavállalók alapkompetenciáinak (szöveghasználati képesség, elemi olvasási készség, hétköznapi matematikai készség, problémamegoldó készség infotechnológiai környezetben) alkalmazását nagy létszámú felmérés vizsgálja. A felmérés a 16-65 éves felnőtt lakosságot reprezentáló, országonként 5000 fős statisztikai mintán történik, amelyet Magyarországon az álláskeresők 1000 fős mintája is kiegészít. Az OECD elvárásainak megfelelően a 2016-os év során a felmérés előkészítése történik. A főmérést egy 1500 fős mintán elvégzett tereppróba előzi meg, amelyre 2016 májusától júliusáig kerül sor, míg a 6000 fős főmérés 2017 tavaszától indul. Az első eredmények az OECD ütemterve alapján 2019-ben várhatóak.

A projekt a Széchenyi2020 GINOP-6.2.1-VEKOP/15 pályázat keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, várható befejezése 2020. december 31. A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 798,82 millió forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból pedig 301,18 millió forint támogatásban részesül, összköltségvetése 1,1 milliárd forint.Az egyes nem állami és állami felsőoktatási intézményi szakképző iskolai fenntartói részére

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. §-a értelmében a Kormány hozza meg a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (a továbbiakban: mfkb-k) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által tett javaslatokon alapuló szakmaszerkezeti döntést fenntartókra lebontva. A döntésben foglaltak a rendszer valamennyi résztvevőjére egyaránt vonatkoznak és kötelező érvényűek mindenkire, aki állami támogatást kíván igénybe venni feladatai ellátásához. A döntésben foglaltak megszegése jogosulatlan igénylésnek minősül és szankcionálható. Tovább »

Tisztelt Képző Intézmények!

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” kiemelt projekt ajánlattételi felhívására beérkező ajánlatokról az Értékelő Bizottság 2016. január 21. napján meghozta döntését.
Az alábbi mellékletben letölthető a projekt keretében 2016. I. félévében indítandó képzések jegyzéke.


A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeiről szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. §‐ának (1) bekezdése határozza meg az adatszolgáltatás benyújtásának helyét.

Adatszolgáltatás benyújtásának helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1428 Budapest, Pf. 27.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: Szht.) 9. §‐ának (1) bekezdése határozza meg az adatszolgáltatás benyújtásának a határidejét.

Adatszolgáltatás benyújtásának határideje: 2016. január 12.


A decentralizált pályázatok elszámolásának gördülékeny feldolgozása érdekében ügyintézőink munkanapokon 13-16 óra között várják az Önök elszámolásával, az elszámolás hiánypótlásával, az elszámolás elkészítését segítő program használatával kapcsolatos telefonhívásukat. Kérdéseiket a hiánypótló levélben szereplő ügyintéző telefonszámán, illetve a 06-1/431-6559 számú telefonon tehetik fel.

Hivatalunk továbbá lehetőséget biztosít az elszámolások személyesen történő hiánypótlására is, az ügyintézőnkkel előzetesen e-mailen egyeztetett időpontban.
A személyes egyeztetésre kérjük, hogy szükség szerint az elszámolás elkészítésének alapjául szolgáló (pl.: számlák) eredeti dokumentumokat is szíveskedjenek biztosítani az esetlegesen felmerülő javítások elvégzéséhez. A személyes hiánypótlás alkalmával, kérjük az elszámolásban kompetens személy (pl.: az elszámolást készítő), valamint aláírásra jogosult (cégszerű aláírásra jogosult, amennyiben a cégszerű aláírásra az aláírók együttesen jogosultak, akkor az aláírók) megjelenését is. Az aláíráshoz szíveskedjenek magukkal hozni a bélyegzőt is.

Tisztelt Szakértők!
A munkaerő-piaci kínálat-kereslet összehangolásának fejlesztésére az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával egy olyan rendszer kialakításán kezdett el dolgozni, amelynek eredményeképp megszületik egy egységes – minden európai nyelven elérhető – összerendelés, amely kapcsolatot teremt az egyes foglalkozások, szakképesítések, valamint az ezekhez szükséges szakmai és kulcskompetenciák között. Az ESCO (European Skills/Competencies, qualifications and Occupations) az európai készségek, kompetenciák, képesítések, és foglalkozások többnyelvű osztályozási rendszere lesz, amely a munkaerőpiac és a képzési szektor között használható közös „nyelvrendszer”. Tovább »