Cikkek

Szakképzési hozzájárulás bevallás

 

 

Tisztelt Hozzájárulásra Kötelezett!


A bevallások feldolgozásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Amennyiben az online rendszerben kitöltötte és postai úton is benyújtotta 3 eredeti, minden oldalon cégszerűen aláírt példányban a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről szóló 2011. évi Éves Bevallását, valamint az állapotát tekintve a rendszerben a nyomtatvány feldolgozatlan, akkor a bevallás feldolgozása még folyamatban van.

Ha bevallása hibás, vagy hiánypótlásra szorul, akkor tájékoztató levelet fogunk küldeni, ha pedig rendben van, külön értesítés nélkül a bevallást lezárjuk, visszatérítési igény esetén annak kiutalásáról intézkedünk.


Köszönjük szíves türelmét.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások


Jelenleg nincs meghirdetett pályázat

Archívum

Közérdekű tájékoztatás

Tájékoztató


a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 2009. július 1-jétől hatályos módosításainak alkalmazásáról a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által kötelezettségük terhére szakképző intézményeknek közvetlenül átadott fejlesztési támogatásokra vonatkozóan

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Szht.) előírásainak módosítására 2009. július 1-jei hatállyal került sor.


I. A hozzájárulásra kötelezettek esetében


Az Szht. 6. § (3) bekezdése szerint a nem gyakorlati képzés megszervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezettek, akiknek az első félévre előleg fizetési kötelezettségük van, melynek mértéke a tárgyfélévi bruttó kötelezettség azzal, hogy az 5. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségcsökkentő tételek időarányosan kifizetett része az előleg befizetésénél figyelembe vehető.

Mivel a pénzbeli fejlesztési támogatás elszámolható mértékének meghatározásánál a pénzügyi szemlélet érvényesül, amennyiben a hozzájárulásra kötelezett:

  • 2009. június 30-ig megkötötte a fejlesztési támogatási megállapodást és ezen időpontig át is utalta a támogatás összegét a térségi integrált szakképző központ fenntartója, a speciális, készségfejlesztő speciális szakiskola, a központi képzőhely, illetve a felsőoktatási intézmény részére, akkor az első féléves társadalombiztosítási járulék alapja után képződött szakképzési hozzájárulásának 70 %, illetve 35 %-át számolhatja el fejlesztési támogatás címén, illetve ezen összeggel csökkentheti hozzájárulási kötelezettségét,
  • 2009. június 30-ig nem kötötte meg a megállapodást vagy nem utalta át a támogatás összegét, akkor az adott időszak (első félév, teljes év) tekintetében a szakképzési hozzájárulásnak már csak 60%, illetve 30%-át számolhatja el ezen a jogcímen, amennyiben az Szht. 7. § (6) bekezdése szerint a fejlesztési támogatás nyújtásának a tárgyév utolsó napjáig eleget tesz.

II. A fejlesztési támogatást fogadók esetében


Az Szht. 4. § (6) bekezdésének kiegészítése alapján az Szt. 2. § (5) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, valamint az Szt. 2. § (5) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott intézmény fenntartója esetében az átvett fejlesztési támogatás 3 százaléka a fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire használható fel.

A módosítás megteremti a lehetőségét az új szakképzés-szervezés feladat-ellátási típusok közül a társulás, a nonprofit gazdasági társaság, valamint a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság fejlesztési támogatás fogadásánál felmerülő többletműködtetési költség finanszírozásának. Ennek megfelelően, a 2009. július 1-jét követően megkötött fejlesztési támogatási megállapodásokban már rögzíthető, hogy a térségi integrált szakképző központ fenntartója a hozzájárulásra kötelezett által nyújtott fejlesztési támogatás maximum 3%-át a Szht. 4.§ (6) bekezdésének megfelelően a fejlesztési támogatás kezelésének működtetési költségeire használhatja, a 97 %-ának pedig továbbra is a térségi integrált szakképző központ részét képező szakképző iskolában, illetve felsőfokú szakképzésben szervezett gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés fejlesztését kell, hogy szolgálja a törvényben meghatározott módon és keretek között.

Az Szht. 7. §-ának új (12) bekezdéssel történt kiegészítése alapján az Szt. 2. § (5) bekezdés b) pontja szerint meghatározott intézmény önkormányzati fenntartója a kapott fejlesztési támogatás térségi integrált szakképző központ részét képező szakképző iskolák között történő elosztásának, forrásátadásának, illetve felhasználásának részletes szabályait rendeletben határozhatja meg, és ezzel jelentősen csökkenthető az az adminisztrációs teher, amely a nagyszámú fejlesztési támogatás továbbadására vonatkozó megállapodás megkötése, kezelése jelent.

A fejlesztési támogatást fogadók esetében a július 1-én életbe lépett törvénymódosítás már nem csak a felsőoktatási intézmények tekintetében, hanem az összes fejlesztési támogatás fogadására jogosult intézménynél meghatározza a maximálisan fogadható fejlesztési támogatások éves összegét. A fejlesztési támogatás mértéke nem haladhatja meg szakképző iskolai tanulónként, illetve felsőoktatási intézmény által szervezett, államilag finanszírozott, az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgatónként - a tárgyi eszköz átadása kivételével - legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott, a szakképzési évfolyamon történő szakmai gyakorlati képzésre megállapított közoktatási kiegészítő hozzájárulás fajlagos összegének (továbbiakban: fajlagos összeg) a kétszeresét.

Az adott évben fogadható fejlesztési támogatási összeg meghatározásánál:

  • A TISZK esetében a térségi integrált szakképző központ részét képező szakképző iskoláknál az összes fejlesztési támogatásra jogosult tanulólétszámot, továbbá a felsőoktatási intézmény által a térségi integrált szakképző központ részét képezően szervezett felsőfokú szakképzés államilag finanszírozott hallgatói létszámát;
  • a felsőoktatási intézmény esetében az általa szervezett, államilag finanszírozott, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben szabályozott felsőfokú szakképzés és a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók létszámát;
  • speciális, készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében a szakképzőiskolai tanulólétszámot;
  • a központi képzőhely esetében a központi képzőhelyen gyakorlati képzésben részesülő szakképző iskolai tanulólétszámot kell figyelembe venni.

A fejlesztési támogatás maximálisan fogadható éves összegét a következők szerint kell meghatározni a 2009. évben:

  • a TISZK, a speciális, készségfejlesztő speciális szakiskolák és a központi képzőhely esetében 2009. június 30-ig megkötött és pénzügyileg rendezett fejlesztési támogatási megállapodások alapján fogadott összegeket a számításnál figyelmen kívül kell hagyni, a július 1-je és december 31-e között fogadható fejlesztési támogatási összeg pedig nem lehet több, mint a fent meghatározott létszám és a fajlagos összeg kétszeresének a szorzata, vagyis:
    a fentiekben meghatározott támogatásra jogosult tanulói, illetve hallgatói létszám*2*106 000 Ft összeg.
  • a felsőoktatási intézmény esetében az első félévben megkötött és pénzügyileg rendezett fejlesztési támogatási megállapodások alapján fogadott támogatás nem lehet több, mint a fent meghatározott támogatásra jogosult hallgatói létszám és a fajlagos összeg háromszorosának a szorzata, a második félévben pedig már csak - hasonlóan az előzőkben meghatározott körhöz - a fajlagos összeg kétszeresének a szorzata.

Amennyiben a felsőoktatási intézmény már az első félévben fogadott fejlesztési támogatásokkal elérte a maximálisan fogadható támogatás összegét:
a fentiekben meghatározott támogatásra jogosult hallgatói létszám*3*106 000 Ft
összeget,
a második félévben már nem köthet jogérvénnyel fejlesztési támogatásra szóló megállapodást,
mivel az éves fogadható támogatási keretét már kimerítette.

Ha az első félévi támogatások összege nem érte el a fajlagos összeg kétszeresével számolt keretösszeget, a második félévben már csak maximum a fajlagos összeg kétszeresesével számolt összeg erejéig fogadhat fejlesztési támogatást, amely így összesen a 2009. évre vonatkozóan nem lehet több, mint a fentiekben meghatározott támogatásra jogosult hallgatói létszám*2*106 000 Ft összeg.2009. július

 

SZMM

 

NSZFI Támogatás-és bevalláskezelés

TÁMOGATÁSI ÉS BEVALLÁSKEZELÉSI IGAZGATÓSÁG

Az igazgatóság a szakképzési hozzájárulással összefüggésben létrehozott Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész kezelésével, az alapból származó pénzforrások felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával, ellenőrzésével, továbbá az alaprészből felnőttképzési célra nyújtható támogatások lebonyolításával foglalkozik. A gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek esetében feladata a szakképzési hozzájárulás részbeni adóigazgatása, nyilvántartása, beszedése, ellenőrzése.

MPA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI OSZTÁLY

Az osztály feladatkörébe tartozik a gyakorlati képzést végző szervezetek szakképzési hozzájárulásának beszedése és kezelése, a szakképzési és felnőttképzési célú támogatások folyósítása, az ezekhez kapcsolódó gazdasági események pénzügyi bonyolítása, számviteli nyilvántartása, beszámolók elkészítése.

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSI OSZTÁLY

A Szakképzési Hozzájárulási Osztály fogadja be, illetve dolgozza fel azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a bejelentkezéseit, amelyek gyakorlati képzés szervezésével teljesítik szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket. Ellenőrzi, feldolgozza a bejelentkezett gazdálkodói kör éves bevallásait, évközi, negyedéves, valamint havi visszaigényléseit. Szerződik a főtevékenységként gyakorlati képzést végző gazdálkodókkal és elszámoltatja azokat. A feldolgozott bevallásokat jogszabály alapján rendszeresen átadja a területileg illetékes adóhatóságnak.

ELSZÁMOLTATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

Az Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztály feladata a szakképzési hozzájárulással kapcsolatban a gazdálkodó szervezetek által szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények és térségi integrált szakképző központok részére nyújtott fejlesztési támogatások felhasználásának, a hozzájárulási kötelezettségét gyakorlati képzéssel teljesítők bevallásának, főtevékenységként gyakorlati képzést végző gazdálkodók elszámolásának, az MPA képzési alaprész terhére nyújtott központi és decentralizált támogatások felhasználásának az ellenőrzése. Együttműködés az adóhatósággal.

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI TÁMOGATÁSI OSZTÁLY

A Szakképzési és Felnőttképzési Támogatási Osztály feladata az MPA képzési alaprész decentralizált és központi keretéből finanszírozott pályázatok előkészítése, lebonyolításával összefüggő tevékenységek ellátása, szervezési és adminisztrációs feladatok végzése, a programok szakmai értékelése, megszervezése. Felelős továbbá az alaprészből felnőttképzési célra nyújtható támogatások, pályázati programok lebonyolításáért.
Levelezési cím: NSZFI SZFTO 1439 Budapest, Pf: 630 (Kérjük, hogy a borítékon a támogatási szerződés számát feltüntetni szíveskedjen!)

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.