Cikkek

Vízügyi alapismeretek

Szakiskola
Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoport
Benke Lászlóné: Vízügyi alapismeretek
Kiadói kód: NS-1141001

A tankönyv a szakiskola 10. osztály Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmai alapozó ismeretek moduljának A vízmozgások fajtái és A vízháztartás elemei témakörökhöz készült. A feldolgozott témakörök:

 

 • Hidraulika: A hidrosztatika és a hidrodinamika törvényszerűségeit tárgyalja rajzokkal alátámasztva.
 • A víz természetes körforgása: A vízháztartás elemeinek bemutatását tartalmazza.
 • A csapadék: A fejezet a következő témaköröket érinti: a csapadék keletkezése, a csapadékformák előfordulásai a csapadék mérése egyszerű mérőedénnyel és csapadék íróval, a csapadék adatok feldolgozása.
 • A lefolyás: Az összegyülekezés folyamatával, a vízgyűjtő terület jellemzőivel és a lefolyást befolyásoló tényezőkkel foglalkozik.
 • A beszivárgás: A beszivárgás folyamatát és a beszivárgás mérését bemutató rész ábrák segítségével válik érthetővé. A felszíni víztartó réteg talajnedvességét és talajvizét is tárgyalja.
 • Párolgás: A szabad vízfelületek a talaj és a növényzet párolgásán túl szól a párologtatás folyamatáról is.
 • Tározás: A nedvesítési és a medertározás fogalmainak tisztázása után a tározók és a tavak osztályozását tartalmazza.

A kiemelések és bekezdések áttekinthetővé teszik a tananyagot.
A fejezetek végén ellenőrző kérdések segítik a tanulást.

A kiadvány A4-es formátumban, ragasztott, fóliázott formában kerül kiadásra.
A tankönyv terjedelme: 8,6 ív (A/5), 69 oldal

Viselkedés- és kommunikációs kultúra

Szakiskola
Egészségügy, Szociális szolgáltatások, Oktatás, Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
Glowacz Miklósné: Viselkedés- és kommunikációs kultúra
Kiadói kód: NS-1310902

A tankönyv a Viselkedés- és kommunikációs kultúra modulhoz kapcsolódik, felöleli a modul kerettantervben szereplő valamennyi témakörét.
A tankönyv elősegíti a fiatalok mentálhigiénés fejlődését, a szabad idő kulturált, emberi módú megismerését, bevezeti a fiatalokat a hasznos, személyiségépítő munkába és az életbe.
A tanulók megismerik saját személyiségüket, egyéni adottságaikat. A tankönyv iránymutatást nyújt különböző helyzetekben, a másik ember kommunikációjának pontos felismerésében, toleráns elemzésében, konfliktusok kezelésében.
A tankönyv megfogalmazásában közvetlenül a fiatalokhoz szól, játékosan, gyakorlatokkal segíti az ismeretek elsajátítását. A szerző nem az elméletre helyezi a hangsúlyt, hanem a tapasztalatszerzésre.
A serdülőkor jellemzőinek ismertetésével indul a könyv. A tanulók tudatosíthatják szükségleteiket, megismerhetik képességeiket, motivációikat és érdeklődésük irányát.
A tankönyv rámutat az érzelem és akarat összefüggésére, szerepére viselkedésünk irányításában. A tanulók megismerik az emberi kapcsolatok jellemzőit, a hatékony kapcsolatépítés módjait. A kommunikáció fajtáit kommunikációs gyakorlatok útján fedezhetik fel.
A tanulók mindennapi életét könnyíti meg az elfogadható konfliktus-megoldási módok begyakorlása. Önismereti és készségfejlesztő gyakorlatok teszik érdekesebbé a tankönyv anyagát.

 

A kiadvány A4-es formátumban, ragasztott, fóliázott formában kerül kiadásra.
A tankönyv terjedelme: 16,6 ív (A/5), 133 oldal

Villamosságtani alapismeretek

Szakiskola
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
Kóródi Dávid, Tóth S. Róbert: Villamosságtani alapismeretek
Kiadói kód: NS-1061001

A szakmai oktatásban elég sok tankönyv készült az elektrotechnika témakörben. A szakmai alapozáshoz az elektrotechnika-elektronika szakmai alapozó ismeretek oktatásához azonban hiányzott egy olyan tankönyv, amely célirányosan tárgyalja a kerettanterv előírásait. A tankönyv a szakiskola 10. évfolyamának villamosságtani alapismeretek modul tananyagtartalmát dolgozza fel egységes logikában.
A tankönyv fejezetei sok magyarázó ábrát, minta feladatokat, ellenőrző feladatokat, és az összefoglalást szintetizálást segítő összefoglaló kérdéseket tartalmaznak. A villamos alapfogalmak fejezet a villamosság történetének bemutatásán keresztül pontos definíciók és magyarázó ábrák segítségével ismerteti a villamos alapfogalmakat. A tankönyvben a jelentőségüknek megfelelően külön fejezet foglalkozik az energiaforrásokkal.
A villamos áram hatásai fejezet bemutatja és értelmezi az áram hő és vegyi hatását, valamint részletesen tárgyalja a villamos áram élettani hatásait. A villamos tér fejezet a gyakorlati felhasználás szempontjából az alapfogalmakon kívül részletesen foglalkozik, a kondenzátorok gyakorlati alkalmazásával. A mágneses tér fejezet a mágneses tér alap összefüggéseinek ismertetésén kívül teljes részletességgel tárgyalja, a villamos gépek működési alapját képező elektromágneses indukció, mozgási és nyugalmi indukció elméleti alapjait. A váltakozó áram jellemzői fejezet az alaptörvények bemutatására szorítkozik, bővebben tárgyalja a villamos gépek működése szempontjából meghatározó összefüggéseket. A tankönyv villamos gépek fejezete a gyakorlati alkalmazás szempontjából mutatja be a villamos gépek teljes választékát, nem felejtkezve meg a felhasználó szempontjából nélkülözhetetlen alkalmazási, és katalógus használati példákról. A világítástechnika fejezet a tudományos alaposságot nélkülözve felhasználói szempontból csoportosítja a fényforrásokat, és ismerteti a belsőtéri mesterséges megvilágítás általános követelményeit. Az akusztika fejezet a hangátvitel folyamatának bemutatása után, a gyakorlati megvalósítási lehetősségek ismertetésével konkrét példákon keresztül vezeti be a tanulókat az akusztika világába.
A tankönyv a célirányos tananyag feldolgozás következtében hiánypótló lehet a szakmai alapozó oktatásban.

 

A kiadvány A4-es formátumban, ragasztott, fóliázott formában kerül kiadásra.
A tankönyv terjedelme: 26,3 ív (A/5), 210 oldal.

Villamos mérések

Szakiskola
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
Dombóvári Mátyás - Gyuris Ferenc: Villamos mérések + munkafüzet
Kiadói kód: NS-1061002

A szakmai alapozáshoz az elektrotechnika-elektronika szakmai alapozó gyakorlatok oktatásához hiányzott egy olyan tankönyv, amely célirányosan tárgyalja a kerettanterv előírásait. A tankönyv a szakiskola 10. évfolyamának villamos mérési alapismeretek modul tananyagtartalmát dolgozza fel a méréstechnikai szemléletnek megfelelően.
A villamos mérések elméleti tankönyv kettős logikát követ. A laboratóriumi mérések megkezdése előtt szükséges, hogy a tanulók megismerkedjenek a gyakorlati méréstechnikai alapismeretekkel, a laboratóriumban használt műszerekkel, valamint a mérések rendjével és szabályaival. A tankönyv első kötete ezen ismereteket foglalja össze célirányosan. Az első fejezet a gyakorlati oldalról megközelítve átismétli a legfontosabb méréstechnikai ismereteket, és kitér a laboratóriumi mérések során előforduló legfontosabb villamos jelek jellemzőire.
Az elektromechanikus műszerek fejezet egységes szerkezetben tárgyalja az (állandó mágnesű műszerek, elektrodinamikus műszerek, lágyvasas műszerek, hányadosmérők, indukciós műszerek, regisztrálóműszerek) jellemzőit, szerkezeti felépítését valamint alkalmazását. Az elektronikus műszerek fejezet lényegre törően ismerteti az analóg elektronikus műszerek, digitális műszerek legfontosabb jellemzőit valamint az oszcilloszkópok működését, főbb szerkezeti elemeit, az oszcilloszkópok méréstechnikai jellemzőit. A szakmai oktatáshoz viszonylag sok tankönyv készült a villamos alapmérések tárgykörben. Ezen tankönyvek jellemzői, hogy a megváltozott követelményekhez kevésbé igazodva tárgyalják az alap villamos méréseket. A mérési jegyzőkönyv elkészítését nagy mértékben felgyorsíthatja egy olyan "minta jegyzőkönyv" formátum amely a mérésen kitölthető, és megkíméli a tanulót az otthoni másolástól.
A munkafüzet 26 villamos mérést dolgoz fel jegyzőkönyv minta formátumban. A minta jegyzőkönyv mérésenként tartalmazza: a mérés célját, a mérés kapcsolási rajzát, a méréshez illeszkedő ellenőrző kérdéseket (teszt formában), valamint a mérés ismertetését, az előkészített táblázatokat, a mérési eredmények kiértékeléséhez szükséges számításokat. A mérési jegyzőkönyvek öt témakör köré csoportosíthatók így biztosítva, hogy az iskolák a lehetőségeik függvényében tudjanak választani a mérések közül: egyenfeszültség és egyenáram mérése, ellenállásmérés, mérőműszerek méréshatárának kiterjesztése, energiaforrások vizsgálata, váltakozó áramú alapmérések, mérések oszcilloszkóppal.
A tankönyv és a munkafüzet a célirányos tananyag feldolgozás következtében hiánypótló lehet a szakmai alapozó oktatásban.

 

A tankönyv és munkafüzet csak együtt rendelhető.

A kiadvány A4-es formátumban, ragasztott, fóliázott formában kerül kiadásra.
A tankönyv 92 oldal, a munkafüzet 130 oldal, együttes terjedelmük: 27,8 ív (A/5)

Táplálkozási alapismeretek

Szakiskola
Élelmiszeripari szakmacsoport
Virágné Széll Márta: Táplálkozási alapismeretek
Kiadói kód: NS-1210901

A tankönyv a szakiskola 9., 10. osztályának íródott, a kerettanterv témaköreinek alapján. Olyan témákat dolgoz fel, amelyek mindkét osztályban szerepelnek a tananyagban, különböző megközelítésben.
A tankönyv 6 fejezetből áll.

 • a kódolás fogalmával, a kódrendszerekkel,
 • a számítógépes adatábrázolás, adattárolás módjaival,
 • a kettes- és tizenhatos számrendszerben történő átszámításokkal,
 • az adattárolás fajtáival és jellemzőivel,
 • a műveletek, kifejezések és relációk fogalmával,
 • az összetett adattípusokkal,
 • valamint a globális és lokális adatok kezelésével, az adatok láthatóságával.

Az egyes anyagrészek jól kiegészítik a kémia és biológia tantárgyakban tanult ismereteket, közelebb hozzák azokat a mindennapi élet gyakorlatához.
Az egyes témák feldolgozása után ellenőrző kérdések, feladatok találhatók. A tankönyv végén pedig 5 db 40 pontos önellenőrző feladatlap van.
A szöveges részek között ábrákat, táblázatokat találhatunk, melyek segítik a szöveg értelmezését és a mindennapi életben való tájékozódást.
A tankönyv nemcsak az élelmiszeriparban tanulók számára nyújt hasznos ismereteket, hanem azoknak is, akiket érdekel az egészséges táplálkozás illetve akik időt szánnak a táplálkozási szokások megismerésére akár a szakmájukhoz kapcsolódóan, akár magánemberként.

A kiadvány A4-es formátumban, ragasztott, fóliázott formában kerül kiadásra.
A tankönyv terjedelme: 13,3 ív(A/5), 106 oldal

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.