VEKOP-8.5.4-17-2017-00001


FELHÍVÁS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

1. képzési kör | 2018.12.05-2019.02.28


A VEKOP-8.5.4-17 kódszámú A digitális munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban kiemelt projekt keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felhívást tesz közzé a digitális kompetenciák növelése, a digitális szakadék csökkentése érdekében.

A felhívás célja a Közép-magyarországi felnőtt lakosság körében a digitális írástudatlanság csökkentése, körükben a digitális alapkompetenciák fejlesztése, ami hozzájárul a gazdaság versenyképességének növeléséhez.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal lehetőséget kínál a felnőttképzési intézményeknek a projektbe történő részvételre már ebben a naptári évben is, annak ellenére, hogy a projektet kiszolgáló Háttér Informatikai Rendszer még fejlesztés alatt áll. Felhívjuk a figyelmüket, hogy emiatt a nyertes felnőttképzési intézményeivel kötendő együttműködési megállapodások, szerződések kizárólag erre az egy, Háttér Informatikai Rendszer bevonása nélkül megvalósított képzési pályázati körre vonatkoznak.

A felhívás célcsoportja

Jelen felhívás a hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű, digitális készségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú (16-65 év közötti) személyek képzését célozza, kizárólag a Közép-magyarországi régió területén.

Amennyiben a célcsoporttag lakcíme a 6 (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) kevésbé fejlett régió területén van, azonban életvitelszerűen a Közép-magyarországi régióban él, azaz bejelentett tartózkodási helye Közép-magyarországi régióban található, úgy a programba bevonható.

Célcsoportba tartozó EGT-állampolgár a képzési programba bevonható, amennyiben a célcsoportra vonatkozó, jelen felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek megfelel és lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye Közép-magyarországi régióban található.

Jelen felhívás keretében hátrányos helyzetű személynek minősülnek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. sz. mellékletének 4.5.3 pontjában meghatározott kategóriákba tartozó személyek.

A projekt kiemelt célcsoportját képezik az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező (ISCED 1), valamint az általános iskolai végzettségű vagy ezen felül legfeljebb alapfokú rész-szakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkező (ISCED 2) magánszemélyek.

Támogatható tevékenységek

  • Digitális kompetenciafejlesztési képzések


A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések a digitális világba” (IKER 1. szint), valamint az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (IKER 2. szint) című, gyakorlatorientált, egységes képzési programok alapján:

  • IKER 1 szinten legalább 35 kontaktórás képzés megvalósítása
  • IKER 2 szinten legalább 35 kontaktórás képzés megvalósítása. (A képzésbe lépéshez, amennyiben arra nem az IKER 1 elvégzését követően kerül sor, előzetes tudásmérés szükséges.)


Az IKER 1 és 2 képzéseken összesen 70 képzési órán vehetnek részt a résztvevők.

A program keretében megvalósítandó képzések maximális csoportlétszáma 15 fő lehet.

A képzési programoknak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a képzés befejezésekor, a programot sikeresen elvégző célcsoporttag rendelkezzen legalább e-mail címmel és ügyfélkapu regisztrációval.

A képzési programnak és vizsgarendszerének meg kell felelnie a digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai keretrendszer dokumentumában foglalt képzési kimeneti elvárásoknak.

A képzéseket a felnőttképzési törvényben és annak a végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint szükséges végrehajtani.

Pályázók köre

  • Felnőttképzési intézmények,


amelyek vállalják, hogy legalább 35 kontaktórás képzéseket szerveznek a célcsoport számára.

Vállalják továbbá, hogy együttműködnek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézménnyel jelen képzési körnek a kiemelt projektet kiszolgáló Háttér Informatikai Rendszerbe történő utólagos dokumentálásában.

A felnőttképzést folytató intézményeknek a 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései szerint engedéllyel szükséges rendelkeznie a kidolgozott képzési programra vonatkozóan.

A képzők kiválasztása során előnyt élveznek azok, amelyek vállalják, hogy a képzési időn túl térítésmentesen biztosítanak hozzáférést az IKT eszközökhöz a célcsoportnak gyakorlási céllal legalább heti 120 percben.

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében egy fő részére igénybe vehető támogatás összege 70 000 Ft lehet legfeljebb, amely felhasználható IKER 1 és/vagy IKER 2 szintű képzésben való részvételre.

A projekt keretében megvalósuló képzések díja résztvevőnként nem haladhatja meg a maximum 1 000 Ft/ óra/fő1 összeget, melybe beleértendő a képzés díja, az engedélyezett képzési program részét képező vizsga díja és a tananyag díja.

Az eredményes és biztos készség- és kompetenciafejlesztés érdekében nincs kizárva ugyanazon személy esetében az azonos szint megismétlése, de ebben az esetben sem haladhatja meg az egy személy által igénybe vehető támogatási összeg a legfeljebb 70 000 Ft-ot.

A támogatás folyósítása a képzés megvalósítását követően benyújtott hibátlan szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadása után lehetséges. Előleg igénylésére nincs mód.

Digitális kompetenciafejlesztési képzésekkel szembeni elvárások

  • Jelenléti ív vezetése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján.
  • Képzés idején fotódokumentáció készítése.
  • Hiányzás/hiányzáspótlás.
  • Elmaradt képzési alkalmak pótlása a vizsga előtt, de legkésőbb 2019.02.28-ig.
  • Záró számonkérés az engedélyezett képzési programnak megfelelő intenzitásban és formában, a képzések folyamán megvalósítva.
  • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a és a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet alapján a képzésben résztvevők képzéssel kapcsolatos elégedettségének mérése.
  • A sikeres vizsga letétele után tanúsítvány kiállítása.
  • Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU rendelete alapján az Európai Szociális Alapból finanszírozott intézkedéseknél szükséges adatszolgáltatás elvégzése.


A képzőknek a képzések megszervezésekor előnyben kell részesíteniük a célcsoporttagok lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy ahhoz legközelebbi helyszínen működő és IKT alapkompetencia képzésre alkalmas e-Magyarország Pontok, szakképzési intézmények, Integrált Közösségi Szolgáltató Terek, Nyitott Tanulási Központok (NYITOK) által nyújtott infrastruktúrát (az adott intézménnyel/fenntartóval való megegyezés szerint).

A képző intézmény vállalja, hogy a projekt keretében megvalósuló képzéseken egy főre egy olyan IKT eszköz jut, amely a képzési programban kötelezően meg van határozva.

Nem támogatható az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régió területén lévő képzési helyszínen megvalósuló képzés.

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 85.§ 2b) bekezdése alapján mentes az adó alól a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás.

A képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam

Jelen felhívás keretében kizárólag 2018. december 5. – 2019. február 28. között megvalósuló képzésekkel lehet pályázni.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy fenti időszakon belül kizárólag csak azok a képzések kerülnek támogatásra, amelyeknek legalább az első alkalma, jelenléti ívvel igazolhatóan 2018. december 31. előtt megvalósul.

Pályázat benyújtásának feltételei

Pályázni kizárólag erre a képzési körre létrehozott Pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével lehetséges.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 25. Eredményhirdetés határideje: 2018. november 30. A kitöltött Pályázati adatlapot a megadott határidőig elektronikusan kell benyújtani, majd ezt követően a kinyomtatott és aláírt példányt papír alapon is be kell küldeni postai úton vagy személyesen az alábbi címre:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal VEKOP-8.5.4. Projektiroda 1085 Budapest, Baross u. 52.

A Pályázati adatlapot a pályázati szándéknyilatkozat megküldésével lehet igényelni. A szándéknyilatkozat formanyomtatványa jelen felhívás mellékletét képezi és az aláírt példányt elektronikusan az alábbi e-mail címre kell eljuttatni:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Pályázathoz csatolandó mellékletek

A kitöltött Pályázati adatlaphoz semmilyen további dokumentum csatolása nem szükséges, de tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes pályázókkal a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Együttműködési megállapodást köt, amelyhez az alábbi dokumentumokat kell majd csatolni:

  • Hatályos aláírási címpéldány/aláírás-minta (eredeti példány)
  • Hatályos cégkivonat (cégbíróság által kiállított eredeti példány, vagy közjegyző által hitelesített eredeti példány)- megtekintésre, valamint a dokumentum eredeti példányának egy a képző intézmény képviselője által minden oldalán hitelesített eredetivel mindenben megegyező másolati példánya
  • Képzési program(ok) engedélyezéséről szóló határozat (képző intézmény által minden oldalán hitelesített másolati példánya)
  • Az engedélyezett képzési program (képző intézmény által minden oldalán hitelesített másolati példánya)
  • Köztartozás mentességről szóló igazolás (eredeti példány), amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában
  • "Felhatalmazó levél" (eredeti példány) azonnali beszedési megbízás alkalmazására a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 10032000-00334789-30005101 számú bankszámlaszámára kiállítva, megjelölve benne az időkeretet (a projekt fenntartási időszakának végéig) és az összeghatárt is (a támogató által kifizetett képzések erejéig)


A pályázó kérésére az Együttműködési megállapodás és ezek mellékletét képező Általános feltételek dokumentum, valamint az Elszámolási útmutató tervezetét tájékoztatásul meg tudjuk küldeni.

További információk

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a pályázatok elbírálása során a pályázó felnőttképzési intézményekkel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része felhasználásra kerülnek.

Az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.nive.hu oldalon.

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
"A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban"
VEKOP-8.5.4-17

 

1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefon: (06-1) 477-5605
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Letöltések

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal„A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban"VEKOP-8.5.4-17-2017-00001 1085 Budapest, Baross u. 52.Postacím: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal VEKOP-8.5.4-17-2017-00001 1437 Budapest Pf. 763 Telefon: (06-1) 477-5605 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.