Főmenü

GINOP 6.2.2 projekt

A GINOP-6.2.2 projekt bemutatása


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projektje 2016. július 1-jével indult. A projekt célja az Európa 2020 stratégia oktatási célkitűzésével összhangban a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő tevékenységének támogatása, az alapkészségek fejlesztését segítő eszközrendszer kidolgozása, a szakképzés eredményességének javítása, valamint az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képesség érdekében.

haromszog oktatasA végzettség nélküli iskolaelhagyás a szakképzés területén hazánkban közel 30%-os, ugyanakkor Magyarországon meghatározó problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya. A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok gyakori következménye. Az alacsony iskolázottság a munkaerőpiacról és a társadalomból való kirekesztődés veszélyeit hordozza magában. A jövő szempontjából nehézséget jelent, hogy a szakiskolai végzettséggel általában együtt járó alacsonyabb jövedelem és társadalmi státusz miatt tovább csökkent a szakközépiskolák (eddig szakiskolák) presztízse, és egyre többen választják a gimnáziumi, illetve a szakgimnáziumi (szakközépiskolai) továbbtanulást.

A szakképzés presztízsének helyreállítása, valamint a lemorzsolódók arányának 10% alá csökkentése érdekében a projekt megvalósuló fejlesztései hozzájárulnak a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének és továbbtanulási esélyeiknek növeléséhez. A kormány által elfogadott „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia” külön kiemeli a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősítését, valamint az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer kidolgozását. A tudásalapú gazdaság igényeihez alkalmazkodva a munkavállalóknak megfelelő kognitív készségekkel kell rendelkezniük. Az alapkészségek szintje a szakképzésben tanulók, illetve a szakképzésből már kikerült felnőttek esetében a legkritikusabb. A szakképzésben tanulók kudarcainak okai ugyan összetettek, de egyértelmű összefüggés mutatható ki a lemorzsolódás és az érintettek gyenge szövegértési és számolási készségei között, ami jóval elmarad mind az OECD, mind pedig a régiós átlagtól (PISA 2012).

A GINOP-6.2.2 kiemelt projekt mindezen tényezőket szem előtt tartva, három fő tevékenység köré („Módszertani fejlesztések és együttműködések”, „Intézményfejlesztés”, „Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés”) szerveződve segíti a problémák megoldását. A projekt több oldalról támogatja a szak- és felnőttképzés fejlesztését, és megvalósulása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a szakképzésben dolgozó szakemberek olyan fejlesztések részesei legyenek, amelyek a tanulói, a pedagógiai, és végső soron az intézményi eredményességet nagymértékben növelik.

Módszertani fejlesztések és együttműködések


A módszertani fejlesztések és együttműködések tevékenység a projekt fő céljainak megfelelően a szakképzés minőségének javítása, korszerűsítése érdekében az alapkészségek fejlesztéséhez – anyanyelvi írás és olvasás, az anyanyelvi szakmai szövegalkotás és szövegértés, a számolási és a digitális készség, valamit az idegen nyelvi készség – kapcsolódó módszertanokat alakít ki.

Kutatások készülnek az alapkészség-fejlesztés pedagógiai-szakmai tartalmának és módszertanának megalapozására. Ennek része a megvalósítandó fejlesztésekhez illeszkedő, máshol már sikeresen alkalmazott intézményfejlesztési és pedagógiai módszerek összegyűjtése is, figyelembe véve a korábbi európai uniós és hazai forrásból magvalósult eredményeket, a szakképzési intézményi feltételeket, illetve a szakpolitikai és szakmai dokumentumokat.

A kutatás kiterjed az alapkészségek fejlesztésének fontosságát tudatosító külföldi kampányok és jó gyakorlatok elemzésére is, valamint javaslatokat fogalmaz meg azok alkalmazására.

A kutatás tapasztalatai alapján kerülhet sor az alapkészségek fejlesztésére vonatkozó ajánlások megfogalmazására. Tanulmány készül a jelenleg használatban lévő mérési-értékelési keretrendszerről is.

A kutatások alapján szakmai-módszertani fejlesztések valósulnak meg. Elkészül a Fehér Könyvre vonatkozó javaslat, amelynek célja a hazai alapkészség-fejlesztési szakpolitika megalapozása.

Ajánlásokat fogalmazunk meg a Nemzeti Alapkészség-fejlesztési Stratégia kidolgozására szakmai, intézményi és civil társadalmi partnerek bevonásával. Ezen felül kialakításra kerül egy olyan alapkészség keretrendszer, amely illeszkedik a Magyar Képesítési Keretrendszerhez.

További feladat a már bevezetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszert a szakképzés igényeinek megfelelő specifikus elemeinek meghatározása. Kialakításra kerülnek az alapkészségek fejlesztését célzó szakmai környezetbe, szaktárgyakba ágyazott taneszközök, oktatási és mérési-értékelési segédanyagok. Ezek a segédanyagok hagyományos, illetve digitális, tanulóközpontú, a kooperatív és komplex programokon és egyéb, hasonlóan eredményes oktatási módszerek tapasztalatain alapulnak, és a szakképzésben – ezen belül a Szakképzési Hídprogramban – is alkalmazhatóak.

A szakképzésben folyó oktató-nevelő munka támogatására képzési programok és tananyagok készülnek a projekt megvalósítása során. Az alapkészségek fejlesztéséhez kapcsolódóan összesen nyolc képzési program engedélyeztetése valósul meg. Az érintett tagintézmények vezetőinek felkészítését a projekt keretében kidolgozott vezetőfejlesztési képzési program segíti.

A kiemelt projekt a Szakképzési HÍD program végrehajtási tapasztalatainak feltárásához kapcsolódó kutatásokat is fog végezni, és szükség szerinti módszertani fejlesztési tervet dolgoz ki a korszerű szakképzési-pedagógiai módszertanok alapján. A korábbi fejlesztésekhez kapcsolódó kollégiumi nevelési tartalmak és módszertan is kidolgozásra kerül.

A módszertani fejlesztések és együttműködések tevékenység célkitűzéseinek megvalósítását nemzetközi és hazai szintű kutatási-fejlesztési együttműködések is segítik a projekt során, amelyek keretében lehetőség nyílik nemzetközi jó gyakorlatok hazai megismertetésére. A módszertani fejlesztéseket 43 db szakmai műhelymunka szervezésével támogatjuk. Az eredmények szakmai rendezvényeken és műhelymunkákon kerülnek bemutatásra az érintettek számára, valamint 5 konferencián is találkozhatnak az érdeklődők a kutatások-fejlesztések eredményeivel.

Intézményfejlesztés


A GINOP-6.2.2 projekten belül az intézményfejlesztési tevékenység hangsúlyos feladata a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését célzó helyi feltételrendszer kialakításának támogatása és koordinálása Magyarország 44 szakképzési centrumában, valamint a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló szakképző intézmények által alakított konzorciumokban (továbbiakban FM konzorcium).

Első lépésként egy helyzetfelmérési módszertan kidolgozása történik meg, amelynek keretén belül olyan útmutatók készülnek el, amelyek segítik a helyzetfeltáró vizsgálatok lebonyolítását. Ezek alapozzák meg a cselekvési tervek elkészítését. Tekintettel arra, hogy a szakképzési centrumok és az FM konzorciumok tagintézményei esetében jelentős különbségek mutatkoznak a feladatellátás körülményei, a beiskolázás társadalmi környezete, valamint a tanulói veszélyeztetettség foka között, így a fejlesztési igényeik is eltérőek lesznek. A tevékenység célja, hogy a helyzetfelmérést segítő módszertan kidolgozásának eredményeképp a valós problémák és a fejlesztési igények beazonosítására alkalmas, az intézmények közötti különbségeket leképező mérési eszközrendszer kerüljön kifejlesztésre. Az intézményfejlesztési folyamatok támogatása érdekében minden szakképzési centrumban és FM konzorciumban 5-10 fős szakértői csoportok alakulnak, amelyek helyi szinten elkészítik a helyzetfelméréseket, és kialakítják a szakképzés országos szakmapolitikai elvárásaihoz, valamint a helyi – társadalmi és gazdaságfejlesztési – igényekhez igazodó intézményi cselekvési terveket.

A helyi intézményfejlesztéshez kapcsolódó feladatok eredményes végrehajtása érdekében a projekt szervezésében felkészítő tréningek valósulnak meg, amelyeken a szakképzési centrumok főigazgatói, szakmai főigazgató-helyettesei és a tagintézmények vezetői, valamint az FM konzorciumok tagintézményeinek vezetői vesznek részt. A szakképzésben dolgozó pedagógusok és szakoktatók számára pedagógus továbbképzések lebonyolítására is sor kerül 1200 fő szakember részvételével.

A GINOP-6.2.2 kiemelt projekt keretében kidolgozott módszertanok és a továbbképzési programok alapján megvalósuló konkrét – szakképzési centrum és FM konzorcium szintű – beavatkozásokat a GINOP-6.2.3-17 és a VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívások támogatják. A projekt intézményfejlesztési tevékenysége által valósul meg a szakképzési centrumok GINOP-6.2.3-17 és VEKOP-8.6.3-16 keretében megvalósuló fejlesztések szakmai nyomonkövetése is.

A GINOP-6.2.2 projekt keretében kidolgozott módszertanok és a továbbképzési programok alapján megvalósuló konkrét – szakképzési centrum szintű – beavatkozásokat a GINOP-6.2.3-16 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívás támogatja. A projekt intézményfejlesztési tevékenysége által valósul meg a szakképzési centrumok GINOP-6.2.3-16 keretében megvalósuló fejlesztések nyomon követése, ellenőrzése és értékelése is.

Informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés


Az informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés tevékenység keretei között történik meg a digitális tanügy-igazgatási rendszerhez (KRÉTA) kapcsolódó – a szakképzési intézményrendszer sajátosságainak megfelelően – két modul fejlesztése: a KRÉTA Tanuló Monitoring Rendszer (ESL Modul) és a módszertani tevékenységhez kapcsolódó mérés-értékelési keretrendszer.

A felsorolt fejlesztésekkel kapcsolatos további információk, valamint a projekt keretében megszülető eredmények (például módszertanok, kutatási eredmények, helyzetfelmérések) mindenki számára szabadon letölthetőek lesznek a projekt tematikus honlapjáról, amely szintén a projekt keretében kerül kialakításra. Ez a weboldal kétirányú kommunikációs csatornát biztosít a projekt szakmai megvalósítása érdekében, valamint a projekt megvalósító csapatának kínál segítséget a rendezvény- és tanfolyamszervezés, továbbá a felmérési modul fejlesztésével. A projekt Informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés tevékenysége szervesen kapcsolódik a GINOP-6.2.3-16 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívás célkitűzéseihez, például a tematikus honlapon biztosítunk helyet a pályázók által elkészített aloldalak számára.

A tevékenység mindezek mellett kutatást végez az alapkészségekhez kapcsolódóan, a jelenleg Magyarországon fellelhető, oktatásban használatos szoftverekről.

Kommunikáció


A három fő tevékenység feladatainak végrehajtását kommunikációs tevékenység támogatja. A projektkommunikáció alapvető célja, hogy elősegítse a projekt céljainak és feladatainak széleskörű megismerését, tájékoztassa a lakosságot a megvalósítás eredményeiről, és megfelelő minőségű és mennyiségű információt nyújtson az érdeklődők számára. A kommunikációs tevékenység keretében épül ki az a naprakész tájékoztatáson alapuló folyamatos szakmai kommunikáció is, amely elősegíti a projekt sikeres megvalósítását.

A tevékenység gondozásában hiánypótló kiadványok készülnek, amelyek átfogó képet adnak a magyarországi szakképzés helyzetéről. A projekt fejlesztéseiről tájékoztató füzetekben is olvashatnak az érdeklődők. A megvalósítás során szakmai cikkek jelennek meg az országos és regionális sajtóban a minél szélesebb körű nyilvánosság számára, továbbá a projekt tematikus honlapján keresztül folyamatos online kommunikáció valósul meg. A honlapon található tartalmak minden érdeklődő számára szabadon elérhetőek és letölthetőek lesznek. A projekt zárásaként eredménykommunikációs kiadvány készül.

A megvalósulási időszakban színvonalas rendezvények, konferenciák, szemináriumok és műhelymunkák kerülnek megrendezésre, ahol az érdeklődők tájékoztatást kapnak a projektben megvalósuló kutatásokról, fejlesztésekről illetve azok eredményeiről.

 

end faq

Szechenyi2020-szakkep-elhagyok-csokkentese-2.8m
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 KIEMELT PROJEKT H-1089 BUDAPEST, BAROSS UTCA 133. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.