A GINOP-6.2.2 projekt bemutatása


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projektje 2016. július 1-jével indult. A projekt célja az Európa 2020 stratégia oktatási célkitűzésével összhangban a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő tevékenységének támogatása, az alapkészségek fejlesztését segítő eszközrendszer kidolgozása, a szakképzés eredményességének javítása, valamint az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képesség érdekében.

haromszog oktatasA végzettség nélküli iskolaelhagyás a szakképzés területén hazánkban közel 30%-os, ugyanakkor Magyarországon meghatározó problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya. A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok gyakori következménye. Az alacsony iskolázottság a munkaerőpiacról és a társadalomból való kirekesztődés veszélyeit hordozza magában. A jövő szempontjából nehézséget jelent, hogy a szakiskolai végzettséggel általában együtt járó alacsonyabb jövedelem és társadalmi státusz miatt tovább csökkent a szakközépiskolák (eddig szakiskolák) presztízse, és egyre többen választják a gimnáziumi, illetve a szakgimnáziumi (szakközépiskolai) továbbtanulást.

A szakképzés presztízsének helyreállítása, valamint a lemorzsolódók arányának 10% alá csökkentése érdekében a projekt megvalósuló fejlesztései hozzájárulnak a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének és továbbtanulási esélyeiknek növeléséhez. A kormány által elfogadott „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia” külön kiemeli a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősítését, valamint az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer kidolgozását. A tudásalapú gazdaság igényeihez alkalmazkodva a munkavállalóknak megfelelő kognitív készségekkel kell rendelkezniük. Az alapkészségek szintje a szakképzésben tanulók, illetve a szakképzésből már kikerült felnőttek esetében a legkritikusabb. A szakképzésben tanulók kudarcainak okai ugyan összetettek, de egyértelmű összefüggés mutatható ki a lemorzsolódás és az érintettek gyenge szövegértési és számolási készségei között, ami jóval elmarad mind az OECD, mind pedig a régiós átlagtól (PISA 2012).

A GINOP-6.2.2 kiemelt projekt mindezen tényezőket szem előtt tartva, három fő tevékenység köré („Módszertani fejlesztések és együttműködések”, „Intézményfejlesztés”, „Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés”) szerveződve segíti a problémák megoldását. A projekt több oldalról támogatja a szak- és felnőttképzés fejlesztését, és megvalósulása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a szakképzésben dolgozó szakemberek olyan fejlesztések részesei legyenek, amelyek a tanulói, a pedagógiai, és végső soron az intézményi eredményességet nagymértékben növelik.


Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001
Projekt elnevezése: A szakképzést végzettség nélkül
elhagyók számának csökkentése
Támogatási összeg: 2,167 milliárd Ft
Megvalósulási időszak: 2016.07.01-2022.03.31.
Finanszírozás mértéke: 100%

Módszertani fejlesztések és együttműködések


A módszertani fejlesztések és együttműködések tevékenység a projekt fő céljainak megfelelően a szakképzés minőségének javítása, korszerűsítése érdekében komplex, egymásra épülő és egymást erősítő tevékenységeket valósít meg. A tevékenység a tanulói alapkészségek fejlesztéséhez – anyanyelvi írás és olvasás, az anyanyelvi szakmai szövegalkotás és szövegértés, a számolási és a digitális készség, valamit az idegen nyelvi készség – kapcsolódó módszertanokat alakít ki.

Kutatások készültek az alapkészség-fejlesztés pedagógiai-szakmai tartalmának és módszertanának megalapozására. Ennek része volt a megvalósítandó fejlesztésekhez illeszkedő, máshol már sikeresen alkalmazott intézményfejlesztési és pedagógiai módszerek összegyűjtése is, figyelembe véve a korábbi európai uniós és hazai forrásból magvalósult eredményeket, a szakképzési intézményi feltételeket, illetve a szakpolitikai és szakmai dokumentumokat. A kutatás kiterjedt az alapkészségek fejlesztésének fontosságát tudatosító külföldi kampányok és jó gyakorlatok elemzésére is, valamint javaslatokat fogalmazott meg azok alkalmazására.

A kutatás tapasztalatai alapján kerül sor az alapkészségek fejlesztésére vonatkozó szakmai-módszertani újítások kidolgozására. A projekt során megvalósult a tanulók tudás- és képességszintjének, illetve fejlődésének mérését segítő digitális környezetben működő mérési-értékelési keretrendszer fejlesztése. A GINOP-6.2.2 kiemelt projekt szervezésében a 2018/2019-es tanév elején és végén került sor a 9. osztályosok alapkompetenciáinak mérésére. A 2019/2020-as tanév elején megvalósított méréshez kapcsolódó év végi „kimeneti” mérés – a járványhelyzet miatt – 2020 szeptemberében, a 2020/2021-es tanév bemeneti mérésével egy időben került megszervezésre. A mérés támogatta a GINOP-6.2.3-17 és a VEKOP-8.6.3-16 kódszámú projektekben megszervezésre kerülő tanulócsoportok kialakítását, és egyben bemeneti információt szolgáltatott az azokban megvalósuló fejlesztésekhez.

Kapcsolódó elemként kialakításra kerülnek az alapkészségek fejlesztését célzó szakmai környezetbe, szaktárgyakba ágyazott taneszközök, oktatási és mérési-értékelési segédanyagok. Ezek a segédanyagok hagyományos, illetve digitális, tanulóközpontú, a kooperatív és komplex programokon és egyéb, hasonlóan eredményes oktatási módszerek tapasztalatain alapulnak. A szakképzésben folyó oktató-nevelő munka támogatására képzési programok és tananyagok készülnek a projekt megvalósítása során.

Szintén a tanulói alapkészségek fejlesztéséhez kapcsolódóan összesen nyolc képzési program engedélyeztetése valósul meg. A képzések a következő témakörökben nyújtanak gyakorlati segítséget a pedagógusok számára: anyanyelvi alapkészségek fejlesztése és szakmai szövegértés – szövegalkotás fejlesztése agrár, műszaki, humán, gazdasági területen – matematikai alapkészségek, digitális készségek, műszaki-természettudományos készségek fejlesztése.

További feladata a projektnek a már korábban bevezetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer kiegészítése a szakképzés igényeinek megfelelő specifikus elemekkel, ami a KRÉTA rendszeren belül fejlesztett ESL modullal történt meg.

A módszertani fejlesztések és együttműködések tevékenység keretében kidolgozott „Vezetői felkészítés a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás kezelésére” képzési program támogatja a GINOP-6.2.3-17 és a VEKOP-8.6.3-16 kódszámú projekteket megvalósító oktatási intézmények pedagógusait a tanulói lemorzsolódás elleni küzdelemben. A továbbképzés 47 alkalommal került megszervezésre 2020 szeptemberéig, és összesen 872 fő vett rajta részt.

A továbbiakban a tudatos életpálya-tervezés támogatása és a pályaorientációs folyamatok hatékonyságának növelése érdekében kidolgozásra kerül egy, a pályaorientációval kapcsolatos képzési tartalom és a folyamatot támogató szakemberek tevékenységét segítő módszertan, valamint megvalósul a szakképzésben dolgozó, a pályaorientációt támogató szakemberek továbbképzése is.

Intézményfejlesztés


A GINOP-6.2.2 kiemelt projekten belül az intézményfejlesztési tevékenység hangsúlyos feladata a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését célzó helyi feltételrendszer kialakításának támogatása és koordinálása Magyarország minden szakképzési centrumában, valamint az Agrárminisztérium fenntartásában álló szakképző intézmények által alakított konzorciumokban (továbbiakban AM konzorcium).

A tevékenység gondozásában első lépésként egy helyzetfelmérési módszertan kidolgozása történt meg, amelynek keretén belül olyan útmutatók készültek el, amelyek segítették a helyzetfeltáró vizsgálatok lebonyolítását. Ezek a módszertanok alapozták meg a cselekvési tervek elkészítését. Tekintettel arra, hogy a szakképzési centrumok és az AM konzorciumok tagintézményei esetében jelentős különbségek mutatkoztak a feladatellátás körülményei, a beiskolázás társadalmi környezete, valamint a tanulói veszélyeztetettség foka között, így a fejlesztési igényeik is eltérőek lettek.

Az intézményfejlesztési folyamatok támogatása érdekében minden szakképzési centrumban és AM konzorciumban 5-10 fős szakértői csoportok alakultak, amelyek helyi szinten készítették el a helyzetfelméréseket, és alakították ki a szakképzés országos szakmapolitikai elvárásaihoz, valamint a helyi – társadalmi és gazdaságfejlesztési – igényekhez igazodó intézményi cselekvési terveket.

A helyi intézményfejlesztéshez kapcsolódó feladatok eredményes végrehajtása érdekében a projekt szervezésében felkészítő tréningek valósultak meg, amelyeken a szakképzési centrumok főigazgatói, szakmai főigazgató-helyettesei és a tagintézmények vezetői, valamint az AM konzorciumok tagintézményeinek vezetői vettek részt.

A GINOP-6.2.2 kiemelt projekt keretében kidolgozott módszertanok és a továbbképzési programok alapján megvalósuló konkrét – szakképzési centrum és AM konzorcium szintű – beavatkozásokat a GINOP-6.2.3-17 és a VEKOP-8.6.3-16 kódszámú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívások támogatják. A kiemelt projekt intézményfejlesztési tevékenysége végzi a GINOP-6.2.3-17 és VEKOP-8.6.3-16 projektek keretében megvalósuló fejlesztések nyomon követését is, valamint egyéni szakmai konzultációt, illetve kihelyezett szakmai konzultációt biztosít a kedvezményezettek számára a standard projektek eredményes lebonyolítása, a sikeres projektzárás elősegítése érdekében.

Informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés


Az informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés tevékenység keretei között történt meg a digitális tanügy-igazgatási rendszerhez (KRÉTA) kapcsolódó – a szakképzési intézményrendszer sajátosságainak megfelelő – két modul fejlesztése: a KRÉTA Tanuló Monitoring Rendszer (ESL Modul) és a módszertani tevékenységhez kapcsolódó mérés-értékelési keretrendszer.

Emellett a tevékenység keretében valósult meg – a kommunikációs tevékenységgel szorosan együttműködve – egy olyan tematikus weboldal kialakítása, amely alkalmas a projekt kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tartalmainak megjelenítésére, a projekt megvalósítása során képződő szakmai tartalmak, tanulmányok és kiadványok közzétételére egyaránt. A felsorolt fejlesztésekkel kapcsolatos további információk, valamint a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt keretében megszülető eredménytermékek mindenki számára szabadon letölthetők lesznek a jovotformalunk.nive.hu weboldalról.

Az informatikai fejlesztések, eszközbeszerzések tevékenység kutatást végzett az alapkészségekhez kapcsolódóan jelenleg Magyarországon fellelhető, oktatásban használatos szoftverekről.

Kommunikáció


A három eddig bemutatott tevékenység feladatainak végrehajtását a kommunikációs és PR tevékenység támogatja. A projektkommunikáció alapvető célja, hogy elősegítse a projekt céljainak és feladatainak széleskörű megismerését, tájékoztassa a szakmai és a szélesebb nyilvánosságot a megvalósítás eredményeiről, és megfelelő minőségű és mennyiségű információt nyújtson az érdeklődők számára. A kommunikációs tevékenység keretében épül ki az a naprakész tájékoztatáson alapuló folyamatos szakmai kommunikáció is, amely elősegíti a projekt sikeres megvalósítását.

A kommunikációs és PR tevékenység keretében került kialakításra a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt egyedi arculata, amely megtalálható minden nyomdai terméken, reklámajándékon és kiállítási installációkon egyaránt, ezzel is segítve a projekt könnyebb beazonosítását.

Az online kommunikációs csatornák kialakítása érdekében az informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés tevékenységgel szorosan együttműködve került kialakításra a projekt tematikus weboldala (https://jovotformalunk.nive.hu), emellett online kommunikációs felületként működik a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal weboldalán elérhető projekt aloldal is https://www.nive.hu/ginop622

A projekt weboldalain megjelent szakmai cikkek és interjúk elsődlegesen a projekt fejlesztéseit és eredményeit, valamint a szakképzés aktuális kérdéseit járták körbe, emellett aktívan foglalkoztak a digitális oktatásban alkalmazható szakmai-módszertani fejlesztésekkel és informatikai lehetőségekkel.

A projekt kezdete óta a kommunikációs tevékenység a többi tevékenység munkáját támogatva számos rendezvény – köztük sajtónyilvános események, szakmai tájékoztató, felkészítő és konzultációs napok – szervezésében és megvalósításában vett részt. Emellett a tevékenység munkatársai a standard projektek támogatása érdekében a kommunikációs témaköröket érintő dokumentációs segédleteket és ajánlásokat készítettek, továbbá személyes és online módon támogatták a GINOP-6.2.3 és VEKOP-8.6.3 kódszámú konstrukciókhoz tartozó projektek megvalósítását.

A GINOP-6.2.2 kiemelt projekt megvalósulási időszakában színvonalas rendezvények, konferenciák, szakmai napok és pedagógus továbbképzések kerülnek megrendezésre, ahol az érdeklődők tájékoztatást kapnak a projektben megvalósuló kutatásokról, fejlesztésekről, illetve azok eredményeiről. A tevékenység gondozásában hiánypótló kiadványok készülnek, a projekt fejlesztéseiről tájékoztató füzetekben olvashatnak az érdeklődők. A projekt zárási időszakában eredménykommunikációs kiadvány készül.

end faq

Szechenyi2020-szakkep-elhagyok-csokkentese-2.8m
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 KIEMELT PROJEKT H-1089 BUDAPEST, BAROSS UTCA 133. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.