„Fejlesszünk együtt!” címmel programtervet fogadott el az MTA, több felsőoktatási intézmény (Szegedi Tudományegyetem, NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Eszterházy Károly Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), szakmai szervezet (Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Nemzeti Pedagógus Kar), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a természettudományi oktatás stratégiai fejlesztésének irányairól és módszereiről.

A programterv távlati célja olyan korszerű, integrált szemléletű természettudományi oktatási gyakorlat támogatása és elterjesztése, amely eredményesen szolgálja a versenyképes tudás megszerzését a jövő munkavállalói számára, továbbá tudományos alapokat nyújt az állampolgári véleményalkotáshoz a klímaváltozás, az élelmiszergazdaság, a gyógyítás és más fontos, a társadalmi figyelem középpontjában álló kérdésekben. A program megvalósítását a résztvevők a meglévő nemzetközi és hazai jó gyakorlatok megosztásával és a mindennapi pedagógiai munkát végzők innovációs képességeinek, tapasztalatainak felhasználásával kívánják támogatni. A közös fejlesztés eredményeként létrejövő nyitott platform a későbbiekben lehetőséget kínál további szakmai és gazdasági szereplők bekapcsolódására is. Tovább »


„Fejlesszünk együtt!” címmel programtervet fogadott el az MTA, több felsőoktatási intézmény (Szegedi Tudományegyetem, NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Eszterházy Károly Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), szakmai szervezet (Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Nemzeti Pedagógus Kar), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a természettudományi oktatás stratégiai fejlesztésének irányairól és módszereiről.

A programterv távlati célja olyan korszerű, integrált szemléletű természettudományi oktatási gyakorlat támogatása és elterjesztése, amely eredményesen szolgálja a versenyképes tudás megszerzését a jövő munkavállalói számára, továbbá tudományos alapokat nyújt az állampolgári véleményalkotáshoz a klímaváltozás, az élelmiszergazdaság, a gyógyítás és más fontos, a társadalmi figyelem középpontjában álló kérdésekben. A program megvalósítását a résztvevők a meglévő nemzetközi és hazai jó gyakorlatok megosztásával és a mindennapi pedagógiai munkát végzők innovációs képességeinek, tapasztalatainak felhasználásával kívánják támogatni. A közös fejlesztés eredményeként létrejövő nyitott platform a későbbiekben lehetőséget kínál további szakmai és gazdasági szereplők bekapcsolódására is.

A programtervet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatja.

A programterv létrehozását indokolja, hogy a magyar kormány prioritásként kezeli, hogy versenyképességünk javítása érdekében támogassa a műszaki és természettudományos műveltség fejlesztését, ezeknek a pályáknak a vonzóvá tételét, valamint a képzés korszerűsítését, összefüggésben az Európai Unió ajánlásaival. A természettudományos oktatás nemzetközi kutatási tapasztalatai arra világítanak rá, hogy a tanulókat azok a problémák érdeklik leginkább, amelyek a mindennapi, közvetlen tapasztalataikra reflektálnak, és amelyek az esetek többségében komplex kérdéseket, jelenségeket érintenek. Fontos, hogy az egyes tantárgyak ne elszigetelten kezeljenek jelenségeket, problémákat, hanem azokat a maguk komplexitásában ragadják meg, fenntartva, hogy egyes természeti jelenségek, műszaki megoldások, technológiák oktatása, alkalmazási készségeinek elsajátítása nem nélkülözheti a természettudományi diszciplínák adatok elemzésére és számszerű modellek alkotására épülő módszereit.

A megállapodás résztvevői első lépésként a munka világával közvetlen kapcsolatban lévő szakgimnáziumokban tűzték ki célul a komplex természettudomány tantárgy bevezetésének szakmai támogatását. A szeptemberben bevezetésre kerülő új tantárgy számára a Nemzeti Köznevelési Portálon elektronikusan elérhető tanári eszközcsomagok fejlesztése intenzív munkával a következő tanév során az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinációjával indul meg.

A szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára szóló kerettantervben a 2016/2017. évi tanévtől kerül bevezetésre új tantárgyként a komplex természettudomány tantárgy, amelyet a tanulók a 9. évfolyamon heti három órában (évi 108 óra) tanulhatnak. A kerettanterv tervezete elérhető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) kerettanterv.ofi.hu oldalán. Az új tantárgy oktatását szeptember elsejétől a biológia, vagy fizika, vagy kémia, vagy földrajz szakos tanár szakképzettséggel rendelkező pedagógusok végezhetik.

A komplex természettudomány tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismereteket (azaz a Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségi területét, illetve a Földünk – környezetünk műveltségi terület természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti.

Az OFI a komplex természettudomány tantárgy bevezetésének szakmai támogatása érdekében a Nemzeti Köznevelési Portálon a tanév kezdetétől folyamatosan ún. tanári eszközcsomagokat tesz közzé. A tanári eszközcsomagok egy-egy természeti jelenséget, problémát járnak körül a természettudományos tantárgyak (biológia, fizika, kémia, földrajz) különböző megközelítésmódjainak ötvözésével. Az eszközcsomagokban a különböző típusú tanítási-tanulási segédanyagokat – konkrét leckéket, interaktív feladatokat, diagramokat, térképeket, ábrákat, kísérleteket, animációkat és a témához kapcsolódó linkgyűjteményeket – találhatnak majd a tanárok. Az eszközcsomagok különböző nehézségi szintű (könnyű, közepes és nehéz) tananyagelemeket tartalmaznak a pedagógiai differenciálás lehetőségének megteremtése céljából.

A komplex természettudomány bevezetése, részben az aktuális körülmények okán is, olyan gyakorlatorientált, digitális eszközök bevonását is feltételező keretben valósul meg, amely eltér a megszokott kötött rendszerű iskolai hagyományoktól, ugyanis jóval nagyobb szabadságot teremt a tanárok részére az osztálytermi munka megszervezésére, a tanulók tanulási tevékenységének irányítására.

A „Fejlesszünk együtt” programterv elfogadásakor javaslat született az új tantárgy oktatásában résztvevők továbbképzésekkel, versenyekkel, pályázatokkal való ösztönzéséről. Az MTA, résztvevő felsőoktatási intézmények és szakmai szervezetek vállalták egy, a fejlesztés szakmai minőségbiztosítását garantáló, folyamatosan működő bizottságban való részvételüket. A bizottság feladata lesz annak a szakmai dialógusnak a vezetése és értékelése, amelynek révén az új tantárgyat oktató pedagógusok véleményükkel, javaslataikkal segíthetik egymás munkáját, egyben pedig hozzájárulhatnak a bevont és a később részvételi szándékukat kinyilvánító szakmai szervezetekkel közösen a komplex természettudomány tantárgy céljainak megvalósulásához.

A komplex természettudomány bevezetésével kapcsolatos minden fontos információ az OFI honlapján és a Nemzeti Köznevelési Portálon lesz elérhető.