Szakképzési Főosztály


A szakképzés és felnőttképzés tartalmának folyamatos fejlesztése

Ellátja a szakmastruktúra (OKJ) kialakításával kapcsolatos feladatokat (a jegyzék tervezetének kidolgozása, jóváhagyásra, kiadásra történő előkészítése, új szakképesítések jegyzékbe történő felvételére vonatkozó javaslatok véleményezése, a jegyzék módosítására irányuló javaslatok megfogalmazása). Fejleszti, nyilvánosságra hozza az Országos Modultérképet, ellátja annak működtetésével kapcsolatos feladatokat.
Ellátja a szakmai követelménymodulokkal, a szakmai és vizsgakövetelményekkel, a szakképzési kerettantervekkel, a szakmai érettségi követelményekkel és tanulmányi segédletekkel, valamint képzési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokat (a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítéséhez szükséges egységes alapelvek kidolgozása, egyes dokumentumok elkészítése, véleményezése, javaslatok megfogalmazása a tárcák felé az észlelt hibák, illetve jelzett észrevételek alapján; egyeztetés az egyes szakmai dokumentumok módosítását kezdeményezőkkel).
Véleményezi az OKJ módosítását nem igénylő szakképzési dokumentumok változtatására irányuló jogszabály-tervezeteket a felelős tárcák kérésének megfelelően. Továbbá a szakképzéshez, felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabály-tervezeteket véleményez, előkészít jogszabályokat, véleményezi más szaktárcák jogszabály-tervezetét. Az ügyfélszolgálathoz érkező és más hivatalos leveleket megválaszolja, telefonos tanácsadást és tájékoztatást biztosít az OKJ-val és a szakképzéssel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban.
Tájékoztató anyagokat állít össze az OKJ-ról, a szakképzés dokumentumairól, a vonatkozó jogszabályokról, a szakmastruktúra fejlesztéséről információt gyűjt és dolgoz fel a hatályos Országos Képzési Jegyzék alapján megadott szempontok szerint (statisztikák, diagramok készítése, a változások folyamatos aktualizálása). Közreműködik az évenkénti oktatási statisztika összeállításához az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések jegyzékéhez történő adatszolgáltatásban az oktatásért felelős minisztérium részére.
Elemzi a kompetenciaalapú szakképzés nemzetközi gyakorlatát.
Ellátja a Nemzeti Képesítési Bizottság titkársági teendőit (az ülések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása).
A Hivatal honlapján karbantartja a szakképzési dokumentumok tartalmát a jogszabályi változások függvényében, a szakképzés/felnőttképzés témakörében megjelenő közérdekű tájékoztatókhoz, információkhoz előkészítő, illetve gyűjtőmunkát végez.
Európai uniós projektekben, alprojektekben közreműködik, képviseli a Hivatalt.

A szakképzési tankönyvek fejlesztése, kiadása és forgalmazása

Ellátja a tankönyvjegyzék és a tankönyvvé nyilvánítás hatósági feladatait az NGM-hez tartozó szakképesítések tankönyvei esetében. Ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács titkári feladatait. Gondozza a Tananyagbankot.

Vizsgaelnöki pályázatok kezelése

Az NSZFH végzi a szakmai vizsgaelnöki pályázatok kezelését, előkészíti bizonyos szakképesítések esetében a szakmai vizsgaelnöki pályázatok bíráló bizottsági ülését.

Tételkészítés

Gondoskodik a minisztériumok hatáskörébe tartozó iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképesítésekhez tartozó moduláris és komplex központi írásbeli, gyakorlati vizsgatevékenységek vizsgadokumentumainak kidolgozásáról és jóváhagyatásáról. Az írásbeli és interaktív vizsgafeladatokat „Korlátozott terjesztésű!” adattá minősítését, a szóbeli vizsgafeladatok a honlapon történő közzétételét végzi. Működteti az érettségi tételkészítő bizottságokat, koordinálja a szakmai érettségi tételek kidolgoztatását. Összeállítja a szakmai írásbeli központi vizsganapokat a tanév rendjéhez igazodva, majd azt közzéteszi a honlapon.

Tételexpediálás

Gondoskodik az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzések vizsgadokumentumainak, az országos tanulmányi verseny minősített tételeinek expediálásáról, sokszorosításáról.

Vizsgaközpont

Az NSZFH feladatkörében a 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) g) pontja értelmében vizsgaközpontot működtet.A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján valamennyi, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló, iskolarendszeren kívüli szakmai képzéseket lezáró vizsgák tekintetében jogosult komplex szakmai vizsgát szervezni.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésszel és egyéb támogatásokkal kapcsolatos feladatai

Szakmai feladatain keresztül koordinálja a támogatási rendszer egységes elvek szerinti működtetését és fejlesztését.
Elvégzi a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből (továbbiakban: NFA KA), valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott pályázatok előkészítésével, lebonyolításával és elszámoltatásával kapcsolatos feladatokat.
Kidolgozza az alaprészből nyújtott támogatások szerződésben megjelenő részletes feltételeit és miniszteri döntés alapján végzi a szerződéskötéseket.
Ellátja a miniszteri, illetve a Kormány egyedi döntése alapján történő szerződéskötéshez kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatokat, folyamatosan ellenőrzi a szerződésben foglalt feladatok megvalósítását.
Prioritási célok és alapelvek figyelembevételével javaslatot tesz a központi és a decentralizált keret terhére kiírandó pályázatok tartalmi és formai feltételeire, valamint az alaprész felhasználására vonatkozó döntések nyilvánosságra hozatalának módjára.
Ellátja a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat.
Elvégzi a tanulószerződés megkötésére jogosult, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 43. §-ában meghatározott egyéb szervezet részére, az általa kötött tanulószerződés alapján benyújtott támogatás igénylésével, folyósításával illetve elszámoltatásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
Vezeti az elektronikus nyilvántartásokat a támogatások felhasználásról és adatszolgáltatásokat nyújt.
A szakképesítésért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében szervezi az országos szakmai tanulmányi versenyeket. Ennek keretében versenyszabályzatot készít, versenyfelhívást jelentet meg, és irányítja azok lebonyolítását.
Feldolgozza a 2012. január 1. előtt hatályos jogszabályok alapján, a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzéssel teljesítő gazdálkodó szervezetek, elévülési időn belül benyújtott bevallásaik, önellenőrzéseik feldolgozásával kapcsolatos feladatokat.

Az NFA KA elszámoltatása és ellenőrzése

Ellenőrzi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által térségi integrált szakképző központoknak, speciális szakiskoláknak, készségfejlesztő speciális szakiskoláknak, felsőoktatási intézményeknek, a 2012. január 1-je előtt hatályos rendelkezések szerint közvetlenül átadott fejlesztési támogatások felhasználását.
Ellenőrzi a pályázati úton vagy egyedi előterjesztés alapján nyújtott támogatások, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra nyújtott támogatások, illetve a külön jogszabály alapján egyes felnőttképzési célú támogatások felhasználását, illetve elévülési időn belül a szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzéssel teljesítő gazdálkodó szervezetek éve bevallásait.
Az alaprész felügyeletéért felelős miniszter által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján az alaprész felhasználásának jogszerűségét és rendeltetésszerű használatát. Az elvégzett ellenőrzésekről, a foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről összefoglaló jelentést készít.

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.