Felnőttképzési Főosztály


Szakmaszerkezeti döntés előkészítése és a szakképzési megállapodás egyetértési jogának gyakorlása

Összesíti a megyei fejlesztési és képzési bizottságok iskola rendszerű szakképesítésekkel kapcsolatos beiskolázásra vonatkozó javaslatait, egységes rendszerbe foglalja, előkészíti a döntés meghozatalára, és megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter részére.

Egyetértési jogot gyakorol a nem állami költségvetési szerv által fenntartott szakképző iskola fenntartója és a szakképző iskola székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal között kötendő, a szakképzési állami feladatok ellátásában való részvételről szóló szakképzési megállapodásaihoz.

Továbbképzések

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal továbbképzéseket szervez vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok és vizsgajegyzők részére. Megszervezi továbbá a felnőttképzési szakértők és felnőttképzési szakértők kötelező továbbképzéseit. A szakképzési és felnőttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztése érdekében a felnőttképzést folytató intézmények szakmai vezetőinek továbbképzéseket szervez. A továbbképzések a honlapunkon a Hírek és a Felnőttképzés/Képzéseink menüben kerülnek meghirdetésre.

Nemzeti Referencia Központ

A Nemzeti Europass Központ (NRK) 2003-ban jött létre, fő feladata az Europass bizonyítvány-kiegészítők kidolgozása és elérhetővé tétele. 2014-től itt adható le az NSZFH vagy jogelődei által kiadott szakmai bizonyítványokhoz bizonyítvány-kiegészítőkre vonatkozó kérelem is. Az on-line rendszeren keresztül a vizsgaszervezők saját maguk tölthetik ki és adhatják ki a dokumentumokat. A Központ nyilvántartja és gondozza vizsgaszervezők által kitöltött bizonyítvány-kiegészítők adatait. 2017. január 1-jével a jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező intézmények esetében az Europass bizonyítvány-kiegészítők kiadása a Pest Megyei Kormányhivatal feladata.2011 óta a Referencia Központ alatt működnek az EQAVET (Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer) és az ECVET (Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) referenciapontok, amelyek tájékoztatást és útmutatást nyújtanak az EQAVET és az ECVET használatához.

Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a végzi a középfokú szakképzettséget igazoló külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerési eljárását, amely során a külföldi bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilváníthatja a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány jogi hatályával. Az elismerés kizárólag a bizonyítvány által tanúsított végzettségi szint, szakképesítés, szakképzettség egyenértékűségét állapítja meg. A Hivatalnál bizonyítványa elismerését kérheti az a személy, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait és magyarországi lakóhelyét igazolja.

Nemzetközi kapcsolatok a szak- és felnőttképzés területén

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal bilaterális és multilaterális szakmai kapcsolatokat ápol az Európai Unió tagországainak hasonló területen működő intézményeivel, közös projekteket fejleszt velük, illetve kiemelt területként kezeli a határon túli magyar együttműködéseket. A Hivatal ezen működési területe megszervezi a szakmai külföldi utakat és tanulmányutakat, biztosítja a hazai részvételt a nemzetközi szakmai konferenciákon, eseményeken, illetve szakmai konferenciákat, műhelymunkákat szervez. Feladatai során fogadja a külföldi delegációkat és megszervezi a szakmai programokat, továbbá koordinálja a szakképzés és a felnőttképzés terén a szakmai alapfeladatokhoz kapcsolódó fordítási munkákat.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Központi Könyvtár

A könyvtár szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó igénybe veheti. Az olvasóteremben 15 olvasóhely áll rendelkezésre. A könyvtár szabadpolcos elrendezésű, a kézikönyvek, folyóiratok, régi könyvek, tankönyvek kivételével minden dokumentum kölcsönözhető. A Könyvtár szolgáltatásai közé tartozik a könyvtári dokumentumok helyben olvasása; a számítógépes adatbázis használata; kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés; nyilvános tájékoztató szolgálat működtetése.

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.