A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló az első szakma megszerzésével összefüggésben – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – ösztöndíjra jogosult.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 170. § értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (mely a 2023/2024. tanévben 100.000 Ft).

Az Szkr. 171. § (1) bekezdés értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka,
b) a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka
ba) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
bb) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
bc) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
bd) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege

a) az Szkt. 19. § (4) bekezdés a) pontja (technikum nyelvi előkészítés) és
b) pont ba) alpontja (szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs fejlesztés) szerinti előkészítő évfolyam esetében az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka,

 b) az Szkt. 19. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja (dobbantó program) szerinti előkészítő évfolyam esetében az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka.

Fenti jogszabályi rendelkezések értelmében az ösztöndíj szabályai a szakiskolák kapcsán a szakmajegyzékes teljes (4 éves) szakmákra vonatkoztathatók.

Az Szkr. 53. § (5) bekezdése szerint műhelyiskolában a tanuló a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíjra, azaz az ösztöndíj alapjának tizenhat százalékára jogosult.

Az Szkr. 171. § (3) bekezdése értelmében a tanuló az ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az olyan szakmai oktatásban jogosult, amelyben ingyenesen vesz részt. Az ösztöndíjra való jogosultság annak a tanítási évnek a tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott utolsó tanítási napjáig áll fenn, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást vagy a tanuló szakképzési munkaszerződése a duális képzőhely általi azonnali hatályú felmondás alapján szűnik meg, kivéve, ha bíróság a munkaviszonyt a tanuló kérelmére helyreállítja. E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is.

Az Szkr. 174. § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra.


Mint az a fentiekből is látszik, Hivatalunk a KRÉTA rendszerben található adatok alapján utalja az ösztöndíjakat. A KRÉTA rendszer helyes kitöltése az intézményben ellenőrizhető, az adatokat az intézmény tölti ki, illetve ellenőrzi.


A tanulói ösztöndíj folyamatos folyósításához elengedhetetlen, hogy minden tanuló szükséges és pontos adata felvitelre kerüljön a KRÉTA rendszerbe, mert a kifizetés a KRÉTA rendszeren keresztül történik a tanulók számára. Tekintettel arra, hogy az ösztöndíjakat a tanulók számlájára utalással szükséges biztosítani, így minden szakképzésben tanuló bankszámlával kell, hogy rendelkezzen középfokú tanulmányai során.

Tájékoztatjuk, hogy az MBH Diák számlacsomagot az OTP Bank esetében az OTP Junior számlacsomagot ajánljuk a tanulók figyelmébe. A Gránit Bank mind a 18 év alatti, mind a 18 év feletti tanulóknak nyújt kedvezményes számlacsomagot. Természetesen a kínált számlacsomagok nem kötelező jellegűek, hanem ajánlások a tanuló részére.

Amennyiben bővebben szeretne tájékozódni a számlacsomagokról, úgy azok leírását megtalálja a https://www.mbhbank.hu, a https://www.otpbank.hu/portal/hu/Junior és a https://granitbank.hu oldalon.

2023. szeptember