A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal ( a továbbiakban: Hivatal) kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt az alábbiakban meghatározott elérhetőségeken.


   A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

   Írásban: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Elnöki Titkárság (1437 Budapest, Pf: 760)

   Szóban, telefonon: 06 (1) 477-5640

   Postacím: 1437 Budapest, Pf: 760

   Elektronikusan: a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. központi e-mail címen, illetve

   a www.nive.hu/kozadat adatigénylő felületen keresztül
    Szóban, írásban történő teljesítés


     A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az adatigénylő a teljesítést szóban kérte, az igényelt adat a Hivatal beszámolóiban, honlapján vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került; továbbá az igényelt adat a Hivatal hatáskörére, eljárásaira, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető.

     Amennyiben a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat a Hivatal honlapján már közzétételre került, a válaszban meg kell jelölni a kért adatot tartalmazó nyilvános forrást. A közzététel azonban nem mentesíti a Hivatalt a válaszadási kötelezettség alól.

     Szóbeli egyedi, azonnali teljesítéssel nem teljesíthető adatigénylés esetén az átvevő munkatársnak írásba kell foglalnia azt.

     A Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre érkező levelek érkeztetéséért felelős munkatárs köteles naponta ellenőrizni az ide érkezett adatigényléseket, majd érkeztetni, valamint az Elnöki Titkárságnak kell továbbítani.

     A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igényeket soron kívül kell érkeztetni, iktatni.

     A www.nive.hu/kozadat adatigénylő portálon az adatigénylési felület rendszeres, napi követése az Elnöki Titkárság vezetőjének (továbbiakban: Főosztályvezető) a feladata.    A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igény vizsgálata


     A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti adatigényléseket a Hivatalhoz történő beérkezést és iktatást követően azonnal el kell juttatni a Főosztályvezetőnek.

     A beiktatott adatigényt a Főosztályvezető haladéktalanul megvizsgálja, hogy az Infotv. 29. § (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak fennállnak-e.

     A Főosztályvezető az (2) bekezdés szerinti vizsgálatot követően – szükség esetén az adatkör szerint érintett szervezeti egység bevonásával – az adatigénylést megvizsgálja abból a szempontból, hogy az egyértelmű-e, és hogy az a Hivatal kezelésében lévő adatra vonatkozik-e.

     Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, az Elnök a Főosztályvezető előkészítése alapján haladéktalanul felhívja az igénylőt az adatigénylés pontosítására. A pontosítás Hivatalhoz történő beérkezéséig az adatigényléssel kapcsolatos eljárási határidők nyugszanak.

     Ha az igénylő az adatigénylés pontosítására irányuló felhívásra határidőben nem válaszol, az igénylést visszavontnak kell tekinteni. Erre az adatigénylőt a pontosítás elvégzésére vonatkozó felhívásban figyelmeztetni kell.

    Az adatigénylés teljesítése


     A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, a Hivatalhoz történő beérkezéstől számított legfeljebb 15 napon belül, közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni.

     Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy annak teljesítése a Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésére meghatározott határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatni kell.

     Amennyiben az adatigénylés teljesítéséhez a Hivatal szakmai területének bevonása szükséges, úgy az illetékes szervezeti egység munkatársa összegyűjti, előkészíti az adatokat, melyeket haladéktalanul megküld a Főosztályvezetőnek.

     A Főosztályvezető a rendelkezésre álló információk alapján elnöki aláírásra előkészíti az adatigénylésre adandó válasz tervezetét.

    Amennyiben az adatigénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a dokumentum-másolatokat személyesen kívánja átvenni, a Főosztályvezető felveszi a kapcsolatot az adatigénylővel időpont egyeztetése céljából. Az adatok tanulmányozására az erre kijelölt helyiségben, megfelelő időt kell biztosítani. A bemutatott dokumentum tanulmányozása során az adatigénylő kérdéseire válaszolni kell. Az adatigénylő jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzetet készíteni.
    Az adatigénylés megtagadása, tájékoztatás jogorvoslatról


     Azon adatigénylés teljesítését, mely olyan adatra vonatkozik, ami nincs a Hivatal kezelésében, el kell utasítani.

     Az adatigénylés megtagadásakor tájékoztatni kell az adatigénylőt arról, hogy tudomása szerint mely közfeladatot ellátó szerv kezeli az igényelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat.

     Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Hivatal levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, illetve, ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

     Az adatigénylés elutasítása esetén az adatigénylőt 15 napon belül tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről: a közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes.

    Az adatigényléshez kapcsolódó egyéb rendelkezések


     A Főosztályvezető javaslatot tehet a Hivatal Elnöke részére a többször felmerült adatigénylésre adott válasz anonimizált formában történő közzétételére, vagy a Hivatal különös, valamint egyedi közzétételi listájának kiegészítésére.

     A Főosztályvezető nyilvántartást vezet

    a) az Infotv. 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján az elutasított közérdekű adatigényekről;

    valamint

    b) a Hivatalhoz beérkezett teljesített adatigénylésekről az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében foglalt vizsgálat elvégzése céljából az adott év január 1-jétől december 31-éig .


     A Főosztályvezető a (1.6.2.) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás alapján minden év január 31-éig gondoskodik az Infotv. 1. melléklet II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok elnevezésű pontjában foglalt táblázat 15. sora szerint az előző évben elutasított közérdekű adatigénylésekre vonatkozó statisztika elkészítéséről, valamint a statisztikai adatok közzétételéről. A statisztika elkészítését és közzétételét követően a nyilvántartás törlésre kerül.

     A (1.6.2.) bekezdés b) pontja alapján vezetett nyilvántartás adatait a következő év első munkanapján törölni kell.

     A (1.6.2.) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza:

    - az ügyirat iktatószámát;
    - az adatigénylés tárgyát;
    - az adatigénylés beérkezésének időpontját;
    - az adatigénylés elutasítására és az elutasítás okára vonatkozó adatot.


     A (1.6.2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza:

    - az ügyirat iktatószámát;
    - az adatigénylő nevét, elérhetőségét (postacím, e-mail);
    - az adatigénylés tárgyát; beérkezésének időpontját;
    - az adatigénylés teljesítésének időpontját.    
    Költségtérítésre vonatkozó rendelkezés

  A Hivatal mindenkor hatályos önköltségszámítási szabályzat szerint.